Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel jako dodavatel, resp. prodávající. Pro více informací klikněte ZDE.

Podnikatel jako dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel jako kupující – je dle § 419 občanského zákoníku člověk, který uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Vznik kupní smlouvy – Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí objednávky prodávajícím nabývá účinnosti. Přijetí objednávky nabývá účinnosti okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (tj. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Za toto závazné potvrzení objednávky nelze považovat automaticky vygenerovanou odpověď na zaslanou objednávku, v tomto případě se jedná pouze o potvrzení doručení objednávky, kdy samo její přijetí bude následně kupujícímu potvrzeno závazným potvrzením objednávky. Za vznik kupní smlouvy také nelze považovat internetovou rezervaci zboží v kamenné prodejně, kde je vznikem kupní smlouvy až seznámení kupujícího s výrobkem a osobní převzetí zboží po jeho zaplacení.

On-line Návrhář - internetová aplikace pro vytváření a změnu výšivek na předměty.

2. Objednání zboží

Objednávky zboží vyřizujeme ve všedních dnech od 13:00 do 19 hod. Objednávka zboží uzavřená v internetovém obchodě je závazná a zboží bude dodáno za cenu uvedenou v daném okamžiku na webových stránkách. Zákazník je při objednávání seznámen s orientačním termínem doručení.

Prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně odmítá jakékoliv návrhy změn těchto obchodních podmínek učiněné kupujícím.

3. Způsob objednání zboží

Nákup:

Najděte zboží dle sekcí a klikněte na jeho detail.

Po zadání barvy, nebo výšivky klikněte na Tlačítko "OBJEDNAT"

Prohlídka obsahu nákupního košíku:

Tlačítko "Nákupní košík" v pravé části.

Na jeho kliknutí se zobrazí obsah košíku.

Dokončení objednávky:

V otevřeném košíku vyplníte fakturační údaje, telefon.

Vyplňte je prosím pečlivě pro hladký průběh doručení.

Po vyplnění těchto údajů stlačte Tlačítko "Odeslat objednávku" a čekejte na oznámení, že objednávka byla odeslána. V této chvíli se vyprázdní nákupní košík.

Zkontrolujte Vaši elektronickou poštu, zda došla kopie objednávky na Váš e-mail.

Pokud nedojde potvrzení, zkontrolujte prosím složku spamu. Dále je možné, že jste zadal/a špatný e-mail. V tomto případě nám napište e-mail o této chybě. Bude Vám odpovězeno, a zaslána kopie objednávky.

Zde najdete způsob dopravy a platby.

4. Dodací podmínky, přechod nebezpečí škody na zboží a vlastnického práva:

Dodací lhůta objednaného zboží je obvykle 3-30 pracovních dnů od zaplacení kupní ceny. Dodáním se rozumí předání zboží přepravci. Doba dodání je závislá na vybraném způsobu doručení a platebních podmínkách.

Vlastnické právo ke zboží nabývá zákazník převzetím zboží a zaplacením kupní ceny v plné výši, podle toho co nastane později. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka převzetím zboží, předáním zboží dopravci nebo okamžikem, kdy je zákazníkovi umožněno převzetí zboží a zákazník si zboží ve stanovené lhůtě nepřevezme.

5. Kupní cena a platební podmínky

U každého zboží je uvedena aktuální cena, která je včetně DPH.

Platbu za objednané zboží lze provést následujícími způsoby:

- převodem z účtu na účet

Kupní cena bude považována za zaplacenou ve chvíli připsání celé kupní ceny za každou jednotlivou objednávku na bankovní účet prodávajícího. Kupní cenu je nutné uhradit před výrobou a odesláním zboží.

6. Odstoupení kupujícího od smlouvy

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku [vložit odkaz na "Spotřebitelské smlouvy"], přičemž ustanovení § 1837 písm. d) se vztahuje zejména na ručníky, osušky, čepice, trička, mikiny atd. tvořené na míru zákazníkovi v našem online formuláři.

Nejedná-li se o výše uvedený případ, může dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku kupující v postavení spotřebitele od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávajícího odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal. Tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení práv z vadného plnění. Toto neplatí v případě, že spotřebitel zboží kupuje osobně v provozovně prodávajícího . Pokud se spotřebitel rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, je povinen to společnosti v této lhůtě oznámit.

Rozpor s kupní smlouvou se řeší dle § 2161 - 2164 občanského zákoníku. Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě.

7. Zrušení objednávky

Kupující může objednávku zrušit-stornovat bez uvedení důvodu ještě před jejím vyrobením. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle +420 606 404 604 nebo e-mailem na adrese info@vysivane-rucniky.cz

Pokud bude objednávka zrušena ze strany prodávajícího, bude kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).

Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné, balné apod.). V případě nepřevzetí zboží zhotoveného na zakázku, tedy upraveného dle přání kupujícího, činí poplatek za uskladnění 50,- Kč za každý započatý den.

8. Reklamace

Kupující je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout. Pokud zjistí mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen stav zboží zkontrolovat a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození, který podepíše společně se zástupcem dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodné události s dopravcem posláno zboží nové.

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím a během záruční doby. Záruční doba je 24 měsíců a začíná platit ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

Pokud kupující zjistí poškození, za které zodpovídá prodávající, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Postup reklamace:

bez zbytečného odkladu oznámit reklamaci e-mailem nebo telefonicky a následně poslat produkt zpět na adresu: Vysivane-rucniky.cz, poštovní přihrádka 13, Pardubice 19, 533 53

Reklamace se řeší v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

Kupující může být vyzván k poskytnutí osobních údajů, jako je např. jméno, příjmení, adresa, e-mail. Užíváním internetových stránek www.vysivane-rucniky.cz a poskytnutím osobních údajů kupující vyjadřuje souhlas s jejich zpracováním a použitím v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

Odesláním objednávky a/nebo registrací uděluje kupující v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, prodávajícímu jako správci osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu a za podmínek stanovených níže.

Prodávající zpracovává osobní údaje po celou dobu platnosti registrace a dále po dobu 5 let od zrušení registrace či splnění smlouvy, nebyla-li registrace provedena, a to za účelem realizace služeb prodávajícího, vedení účtu, zařazení do databáze, dalšího zpracování dat ukládáním na nosiče informací, využití pro marketingové potřeby prodávajícího a za účelem zasílání obchodních sdělení.

Kupující je oprávněn písemně požádat prodávajícího o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, má právo k jejich přístupu a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující je povinen poskytovat pouze pravdivé údaje o své osobě.

Po dobu platnosti registrace není možné souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, ledaže takové odvolání automaticky zruší registraci kupujícího. Po zrušení nebo zániku registrace je možné souhlas se zpracováním osobních údajů písemně odvolat na kontaktní adrese prodávajícího.

Kupující souhlasí s tím, aby mu prodávající zasílal zprávy týkající se aktivit spojených s jeho registrací (potvrzení, autorizace změn nastavení apod.) a zprávy nabízející další produkty a služby. Zprávy týkající se aktivit spojených s registrací jsou zprávami nutnými pro realizaci služeb prodávajícího a po dobu platnosti registrace není možné projevit nesouhlas s jejich zasíláním. Zprávy nabízející produkty a služby jsou považovány za obchodní sdělení. Pokud s jejich zasíláním kupující nesouhlasí, vyjádří zdarma svůj nesouhlas kliknutím na odkaz uvedený v každé zprávě a odhlášením zasílání zpráv na internetových stránkách www.vysivane-rucniky.cz.

10. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a byla mu dána možnost se s nimi seznámit. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit, přičemž účinnost změn nastává okamžikem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.vysivane-rucniky.cz.